خاک برداری برج جهانشهر

خاک برداری و گود برداری زمین برج جهان شهر برای طبقات منفی و فندانسیون