اساسنامه برج جهانشهر

اساسنامه پیشنهادی برج جهانشهر

فصل اول: موضوع –  نام و نشانی و مدت

ماده 1 – به منظور اجرای مقررات تملک آپارتمان، حفظ و نگهداری و تعمیر تاسیسات و مستحدثات و اداره برج جهانشهر مشتمل بر 55 واحد مسکونی و یک واحد تجاری و ملحقات و مشاعات و همچنین تنظیم روابط بین مالکین و ساکنین، این اساسنامه تهیه و تنظیم و مالکیت هر واحد ساختمانی در هر زمان به منزله قبول عضویت در مجتمع بوده و هر مالک ملزم به رعایت و اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می‌‌باشد.

تبصره یک:

خرید هر واحد ساختمانی در مجتمع به منزله قبول عضویت مجتمع می‌باشد .

ماده 2 – نشانی : کرج- جهانشهر-میدان گلها-نبش خیابان کسرا-برج جهانشهر

فصل دوم : مشخصات زمین و مستحدثات

ماده 3 – عرصه متعلق به مالکین واحدهای آپارتمانی مجتمع طبق لیست پیوست می باشد .وحوزه عملیات،کلیه مشاعات وتاسیسات عمومی که هم اکنون موجود ویا در آتی  ایجاد ومورد بهره برداری قرارخواهد گرفت میباشد.

فصل سوم : تشکیلات

ماده 4 – تشکیلات مجتمع عبارتست از مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرس.

ماده 5 – مجتمع دارای دو نوع مجمع عمومی، یکی مجمع عمومی عادی و دیگری مجمع عمومی فوق العاده است. مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) از اجتماع مالکین آپارتمان‌های مسکونی تشکیل می‌گردد.

ماده 6 – شرکت در جلسات و دادن رای در مجامع عمومی بوسیله مالکین یا نماینده مجاز آنها بر طبق نمایندگی با حضور شخص مالک و یا نماینده مجاز او انجام می گیرد. در صورتیکه هر یک از آپارتمانها طبق اسناد مالکیت دارای مالکیت متعدد باشد یا به علت انتقال قهری (نظیر وراثت) دارای بیش از یک نفر مالک باشد، طبق مقررات تملک آپارتمان، مالکان هر واحد به یک نفر نمایندگی خواهند داد تا در جلسات مجامع عمومی حضور یابد.

تبصره دو:

کسی که به عنوان نماینده یک و یا چند نفر از مالکین معرفی شده است، باید وکالتنامه خود را قبل از تشکیل جلسه به هیئت مدیره ارائه دهد تا بتواند حقوق خود را اعمال نماید.

تبصره سه:

هر مالک حقیقی به استثناء مالک اولیه نمی‌تواند بیش از سه رای نمایندگی و یا وکالت داشته باشد.

تبصره چهار :

در صورتی که مالک قسمت‌های مسکونی، شخصیت حقوقی باشد باید نمایندة آن شخصیت حقوقی بر اساس موازین مربوط به شخصیت‌های حقوقی معرفی گردد.

ماده 7 – برای رسمیت یافتن جلسه اول مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) حضورحداقل 50% از مالکین ضروری است و در صورت عدم حضور اکثریت، جلسه ثانوی مجمع به فاصله 15 روز بعد تشکیل خواهد شد و تصمیمات جلسه دوم با تصویب اکثریت مالکین.

ماده 8 – جلسات مجمع عمومی تحت مدیریت ریاست مجمع و با حضور دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از طرف اعضای مجمع انتخاب می گردند تشکیل می‌گردد .

ماده 9 –  برای شرکت در جلسات مجمع عمومی، هیئت مدیره موظف است حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه اطلاعیه‌ای که در آن روز و ساعت و محل تشکیل و همچنین دستور جلسه قید شده است را با امضاء رییس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هیئت مدیره به اطلاع مالکین برساند.

ماده 10 –  قبل از اعلام رسمیت جلسه، برگی که در آن نام و نام خانوادگی، شماره ملک هر یک از مالکین یا نمایندگان آنها که در جلسه حضور دارند جهت درج رای تهیه می‌شود. (این برگ باید توسط رئیس مجمع که انتخاب خواهد شد تایید گردد و در موقع اخذ رای از آن استفاده شود)

تبصره پنج:

انتخاب اعضاء هیئت مدیره، خزانه دارو بازرس با رأی کتبی وبطور مخفی انجام می‌گیرد.

ماده 11 – از مصوبات مجامع عمومی صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که توسط رییس جلسه و دو نفر ناظر و منشی امضاء خواهد شد‌.

تبصره شش:

منشی جلسه موظف است صورتجلسه و کلیه اسناد و اوراق مجتمع را در خاتمه کار در اختیار هیئت مدیره قرار دهد‌.

ماده 12 – مجمع عمومی عادی باید هر سال یک بار در فصل بهار تشکیل گردد و محل تشکیل آن در سالن اجتماعات مجتمع خواهد بود که وظایف این مجمع به شرح زیر می‌باشد:

1 –  انتخابات رییس مجمع، منشی و دو نفر ناظر.

2 –  انتخاب هیئت مدیره و بازرس (اصلی و علی البدل) درصورت خاتمه دوره 2ساله تصدي.

3 –  رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورتجلسات درآمد و هزینه سالانه مجتمع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس.

5 –  رسیدگی و تصویب بودجه پیشنهادی از طرف هیئت مدیره.

6 – اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته‌های ضروری برای حفظ و نگهداری و تعمیر بنا و تاسیسات و متعلقات و منضمات.

7 –  اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های ضروری و پیش‌بینی نشده و تعمیرات یا تغییراتی که مبلغ آن از سقف تعیین شده توسط مجمع برای هیئت مدیره تجاوز کند.

8 –  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مالی که در صلاحیت هیئت مدیره نمی‌باشد .

9 –  اتخاذ تصمیم نسبت به استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نیاز از مالکین.

10 –  اتخاذ تصمیم در مورد هر نوع بهره برداری از فضاهای عمومی .

ماده 13 – مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 8 این اساسنامه تشکیل می‌شود و وظایف آن بشرح زیر است:

1 – عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس که خدمات آنان رضایت بخش نبوده و جایگزین نمودن آنها.

2 –  درخواست اصلاح و جرح و تعدیل مواد اساسنامه طبق تقاضای هیئت مدیره و یا با درخواست حداقل 50% از مالکین.

ماده 14 – تصمیماتی که از طرف مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) طبق مقررات این اساسنامه اتخاذ می‌شود بر اساس ماده 6 قانون تملک آپارتمان‌ها برای کلیه مالکین (حاضر – غایب – با رأی مخالف و ممتنع) الزام آور است و هیئت مدیره موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات مجامع را در تابلوی اعلانات در محلی که قطعا همه رویت کنند نصب نماید.

ماده 15 – مالکانی که علاقمندند به عضویت هیئت مدیره و یا بازرسان درآیند می‌توانند شخصاً خود را نامزد سمت مورد نظر نمایند .

ماده 16 – مالکین و یا نمایندگان آنها موظفند در هنگام ورود به جلسات مجمع عمومی ورقه حضور مالکین را امضاء نمایند . این ورقه ملاک رسمیت جلسات می باشد که به امضاء رئیس و منشی و نظار جلسه می رسد .

بخش دوم –  هیئت مدیره

ماده 17 –  مجمع عمومی چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل را برای مدت دو سال انتخاب می نماید .

تبصره هفت:

هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء خود یکنفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یکنفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود . اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس می باشد .

تبصره هشت:

اعضاء هیئت مدیره امین مالکین خواهند بود وبصورت افتخاري انجام وظیفه می نمایند .

تبصره نه:

اعضای هیئت مدیره باید خود منفرداً  دارای مالکیت واحد مسکونی در مجتمع باشند .

ماده 18 –  جلسات هیئت مدیره طبق دعوت رییس هیئت مدیره و با حضور حداقل 2نفر از اعضاء اصلی و بصورت حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد .

اخذ تصمیم در باره مسائل مطروحه با موافقت كليه اعضاء  معتبر خواهد بود . رأی و نظر عضو یا اعضای مخالف باید در صورت جلسه قید شود .

ماده 19 –  در صورتیکه مسئولیت یکی از اعضای هیئت مدیره به هر علت بلاتصدی گردد ، عضو علی البدل در سمت عضو اصلی تا پایان دوره خدمت ، به جای فرد قبلی انجام وظیفه خواهند نمود .

ماده 20 –  در صورتیکه 2 نفر و یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به علل مختلف از قبیل استعفا ، فوت ، عزل و حرج قبل از انقضای مدت ماموریت از هیئت مدیره خارج شوند ، مجمع عمومی فوق العاده به منظور ترمیم هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .

 

 

تبصره دوازده :

در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرس به دلایلی از ادامه همکاری منصرف شوند لازم است مراتب را ضمن استعفا و ذکر دلیل به هیئت مدیره اعلام نماید . هیئت مدیره موظف است استعفا را در اولیت جلسه هیئت مدیره مطرح و ضمن قید در صورت جلسه نتیجه را به اطلاع عموم برساند .

ماده 21 –  هیئت مدیره عالیترین مرجع اداری و اجرائی مجتمع بوده جز در مواردی که در صلاحیت مجامـع عمومـی می باشد حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیـم دارد  .  هیئت مدیـره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و یا مدیر مجتمع تفويض نماید .

ماده 22 –  از مصوبات هیئت مدیره صورت جلسه ای تهیه می شود و به امضای کلیه اعضاء ( مدیران ) حاضر در جلسه رسانده می شود .

ماده 23 –  هیئت مدیره قبلی موظف است همه سوابق و مدارک و اموال و وجوه بانکی و غیره را ظرف مدت 15 روز به هیئت مدیره جدید طی صورتجلسه تحویل دهد .

بخش سوم –  خزانه دار

ماده 24 – خزانه دار تحت نظر هیئت مدیره به امور مالی مجتمع رسیدگی می نماید و ترازنامه مجتمع را تنظیم و برای تسلیم به مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار هیئت مدیره می گذارد .

ماده 25 –  خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد نمود . دفاتر مالی باید در پایان هر هفته به هنگام باشد .

بخش چهارم –  مدیر مجتمع

ماده 26 –  هیئت مدیره از بین مالکان و یا از خارج یکنفر را به سمت مدیر مجتمع با مسئولیت خود انتخاب خواهد کرد . در صورت فوت –  عزل و حرج و استعفاء مدیر مجتمع ، هیئت مدیره موظف است در اسرع وقت جانشینی برای او انتخاب نماید .

ماده 27 –  هیئت مدیره شرایط استخدامی و اختیارات مدیر مجتمع را تعیین خواهد نمود .

ماده 28 –  مدیر مجتمع در اداره امور مجتمع اعم از اداری و مالی و قضایی مجری مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره بوده و در برابر هیئت مدیره مسئول می باشد .

ماده 29 –  مدیر مجتمع نماینده قانونی مجتمع نزد مراجع قضائی ، انتظامی ، شهرداری و دارائی بوده و می تواند با اجازه هیئت مدیره در صورت نیاز با انتخاب وکیل نسبت به طرح دعوی و یا جوابگوئی به دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق مجتمع اقدام نماید.

ماده 30 –  مدیر مجتمع در صورت دعوت شدن در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و نظر مشورتی خود را اظهار می دارد ولی حق رأی ندارد.

ماده 31 –  هر گاه مدیر مجتمع امری را که انجام آن ضرورت دارد اما خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود تشخیص دهد مراتب را در اولین جلسه به هیئت مدیره و در صورت نیاز فوری به رییس هیئت مدیره گزارش می نماید.

ماده 32 –  مدیر مجتمع موظف است نسبت به مطالبه و وصول به موقع سهم هر یک از مالکین و یا قائم مقام آنان و یا ساکنین از بابت هزینه های برق عمومی ، سوخت ، عوارض ، مالیاتهای قسمت های مشترک ، درآمد و نوسازی ، خسارات و شارژهای ماهیانه و غیره پس از تصویب هیئت مدیره اقدام نماید.

ماده33 – در صورت صلاحديد هيئت مديره ميتواند مدير اجرايي استخدام ننموده وباتقسيم وظايف بين اعضاء هيئت مديره ،مجتمع را  اداره نمايد ولي يكي از كاركنان مجتمع را بعنوان مسئول پاسخگو معرفي نمايد.

بخش پنجم –  بازرسان

ماده 34 –  مجمع عمومی یکنفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یکنفر دیگر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید .

ماده 35 –  هر گاه بازرس اصلی به عللی قادر به انجام وظایف محوله نباشد و یا از این کار انصراف دهد بازرس علی البدل وظایف او را به عهده خواهد گرفت .

ماده 36 –  بازرس مکلف است نسبت به صحت و سقم صورت اموال و صورت حسابها و عملکرد هیئت مدیره و ترازنامه و سایر موضوعاتی که اطلاع بدان برای مجمع عمومی لازم است صریحاً اظهار نظر کند و گزارش لازم را به منظور ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده و در مجمع قرائت نماید .

فصل چهارم –  امور مالی

ماده 37 –  سال مالی مجتمع از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه سال بعد خاتمه می یابد . اولین سال مالی از تاریخ تصویب اساسنامه لغایت پایان سال خواهد بود.

ماده 38 – هیئت مدیره مکلف است حسابهای خود را بر طبق موازین صحیح حسابداری و مقررات جاری کشور نگاهداری کرده و در پایان سال مالی ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه را تنظیم نماید و حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در دسترس مالکین قرار دهد.

ماده 39 –  کلیه وجوه دریافتی از مالکین و درآمدهای مجتمع به حسابهائیکه در یک و یا چند بانک افتتاح خواهد شد واریز می گردد و حق برداشت با امضاء خزانه دار و یکی از دو امضای مجاز دیگر که هیئت مدیره انتخاب می کنند خواهد بود.

تبصره چهارده :

مالکین موظفند در پرداخت هزینه های مستمر بر اساس هزینه هائی که برای حفظ و نگهداری قسمت های مشترک بنا صرف می شود شرکت نمایند .

تبصره پانزده :

هزینه هر مالک بابت خدمات اختصاصی که به درخواست مالک صورت می گیرد را هیئت مدیره تعیین می نماید .

تبصره شانزده :

هر یک از مالکین در صورت اعتراض به سهمیه هزینه قسمتهای اختصاصی می تواند به هیئت مدیره مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به مورد را بنماید و در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض ، وی می تواند با بازرس مراجعه نماید . هزینه های مشترک عبارتست از هزینه های مربوط به اداره و تگهداری شامل تأسیسات مشترک تمام واحدهای مسکونی و محوطه و پارکینگها،فضاي سبز و کلیه تأسیسات و متعلقات و منضمات مربوط به مجتمع.

 

ماده 40 –  به منظور انجام تعمیرات و یا تغییرات اساسی و پرداخت هزینه های اتفاقی لازم است که هر سال با تصویب مجمع عمومی درصدی از وجوه دریافتی بابت هزینه نگهداری به عنوان اندوخته در حسابی به طور جداگانه نگهداری شود.

حق برداشت از این حساب طبق مفاد ماده 45 این اساسنامه خواهد بود و صرفاً بایستی برای مورد فوق به مصرف برسد.

ماده 41 –  تعهدات و خرید وسایل و لوازم یدکی و تأمین خدمات مورد نیاز از محل تنخواه توسط مدیر مجتمع قابل انجام می باشد . میزان تنخواهی که می تواند در اختیار مدیر مجتمع قرار گیرد در هر سال توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 42 –  مالکین ، مستأجرین و یا ساکنین آپارتمانها ملزم به پرداخت هزینه های مشترک خواهند بود.

تبصره هفده :

مالکین به هنگام واگذاری ملک موظفند مفاد اساسنامه را به اطلاع واگذارشونده رسانیده و مراتب را در قرارداد فیمابین خود ذکر نمایند همچنين قبل از واگذاري ويا اجاره مراتب را كتبا به هيئت مديره اعلام نمايند .

تبصره هیجده :

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از واحد مسکونی نسبت به پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، هیئت مدیره موظف است بر اساس مفاد ماده 10 مکرر و تبصره های 1 – 2 – 3  مربوط به قانون تملک آپارتمان ها با آنان رفتار نماید . مالک یا استفاده کننده بدهکار علاوه بر پرداخت اصل ، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد علاوه بر خسارت ناشی از عدم پرداخت با نظر و تصویب هیئت مدیره می باشد .

ماده 43 –  مخارج قسمتهای مشترک بشرح زیر می باشد :

الف : مالیاتها و عوارضی که به قسمتهای مشترک تعلق می گیرد .

ب –  هزینه های نگهداری و حفاظت و تعمیر تأسیسات ، آب ، برق ، فاضلاب ، ترانسفورماتورها ، دستگاههای مولد برق ، دربهای ورودی ، دیوارها ، محوطه عمومی ، پرده ها ، پنجره ها ، کنتور و سایر قسمت های عمومی .

ج –  مخارج نگهداری و تعمیرات محل دفتر هیئت مدیره و مدیر مجتمع و کارکنان و نگهبانان با تمام ضمائم و ملحقات و محلهای اختصاصی پارکینگ و جمع آوری زباله و غیره و نیز سایر مواردیکه پیش بینی نشده است .

د –  حقوق مدیر مجتمع و سایر کارکنان مجتمع و دستمزد کارگرانی که به خدمت مشغول هستند .

ه –  آب بها ، سوخت ، برق و تلفن و تهویه و شوفاژ و مواد مصرفی دیگر در قسمت های مشترک .

و –  بیمه آتش سوزی ساختمان و قسمت های مشترک .

ز –  هزینه لوازمی که برای نظافت قسمت های مشترک ضروریست و ابزارهای لازم مانند چکش –  بیل –  برف روب –  وسایل باغبانی و غیره .

ح –  لوازم فنی و قطعات یدکی مورد نیاز تأسیسات مشترک .

ط –  سایر هزینه هایی که بنا به تصویب مجمع عمومی پرداخت آنها به عهده مالکین است .

ک –  هزینه های پیش بینی نشده .

 

فصل پنجم –  بیمه ساختمان

ماده 44 –  هیئت مدیره موظف است که تمامی مجتمع اعم از واحدهای مسکونی ، پارکینگها ، انباریها ، تأسیسات و منضمات و قسمتهای عمومی را در برابر آتش سوزی نزد یکی از شرکتهای بیمه معتبر بیمه نماید . در صورت وقوع حادثه ، مدیر مجتمع نماینده مالکین مجتمع است و می تواند به شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه و مطالبه خسارت دریافتی را از طرف مالکین قبول و دریافت نماید و به حساب مجتمع واریز نماید .

تبصره نوزده :

وجوه دریافتی از شرکت بیمه بایستی منحصراً زیر نظر هیئت مدیره به مصرف قسمت های خسارت دیده برسد .

تبصره بیست:

در صورتیکه خسارت از یک میلیون ریال تجاوز نماید ، مدیر مجتمع مکلف است قبلاً موافقت کتبی هیئت مدیره را جلب نماید .

تبصره بیست ویک :

اقدامات مدیر مجتمع در مورد دریافت خسارت قسمت های اختصاصی باید با جلب موافقت کتبی مالک مربوطه باشد .

 

فصل ششم  انتقال ملک به اشخاص

ماده 45 –  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و انتقال واحد ساختمانی به منزله انتقال کلیه حقوق انتقال دهنده در قسمتهای اختصاصی و قسمت های مشترک و ذخیره های قانونی و نوسازی تلقی می شود .

ماده 46 –  هر مالک که بخواهد ملک را عیناً و یا منتفعاً به دیگری واگذار نماید یا اجاره دهد و یا به طور موقت در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد باید مراتب را به مدیر مجتمع کتباً اطلاع دهد تا صلاحیت عمومی فرد جایگزین برای سکونت به تایید هیئت مدیره برسد . هیئت مدیره موظف است ظرف مدت یک هفته نظر خود را به مالک اعلام نماید .

ماده 47 –  مالکی که مایل به انتقال حقوق خود به دیگری می باشد موظف است به هنگام انتقال نسخه ای از این اساسنامه را به رویت منتقل الیه رسانیده و تایید رویت آنرا به مدیر مجتمع تسلیم نماید .

ماده 48 –  در صورتیکه مالک بخواهد ملک اختصاصی خود را بطور موقت و مدت کوتاهی در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد موظف است مراتب را قبلاً به اطلاع مدیر مجتمع برساند و مالک مسئول جبران خسارات احتمالی است که توسط ساکن موقت حادث می گردد .

ماده 49–  هر مالک موظف است قبل از انتقال قطعی ملک خود مفاصا حساب از مدیر مجتمع دریافت نماید در غیر اینصورت خریدار ملزم به پرداخت کلیه دیون مربوط به ملک قبل از انتقال می باشد .

 

 

 

 

فصل هفتم   حقوق و وظایف مالکین قسمت های اختصاصی و طرز استفاده از آنها

ماده 50 –  مالک هر واحد مسکونی حق استفاده کامل از قسمتهای آن واحد را دارد و بنا به میل خود می تواند قسمت هایی را که در اختیار دارد مورد استفاده شخصی قرار دهد ، مشروط بر اینکه به حقوق سایر مالکین و یا منافع جمعی آنان و یا مالکیت مجتمع صدمه ای وارد نیاورد و اقدامی نکند که به استحکام ساختمان و سلامت تأسیسات مشترک و یا حفظ موقعیت و هماهنگی آن صدمه ای وارد شود . حق استفاده مالکین مشروط به شرایط زیر است :

الف –  هر مالک می تواند به میل خود در داخل آپارتمان تغییراتی بدهد .

ب –  دست زدن به استخوان بندی ساختمان مطلقاً ممنوع است .

ج –  مالکین واحدهای ساختمانی حق ندارند وضع پنجره ها و درب های خارجی ( به طور کلی آنچه از نمای ساختمان که از خارج دیده می شود ) را تغییر دهند . جنس ، رنگ و شکل این قسمت ها را نمی توان بدون تصمیم مجمع عمومی تغییر داد .

د –  مالکین باید سعی نمایند که آسایش و سکوت ساختمان به هیچ وجه توسط آنان و اعضای خانواده آنان و میهمانان و خدمتگزاران آنان بر هم نخورد . تغییر آپارتمان به بخش های کوچکتر به منظور اجاره دادن به اشخاص ممنوع است . ولی اجاره دادن تمام آپارتمان فقط برای سکونت ( نه محل کسب و کار ) با توجه به ماده 53 بلامانع می باشد .

ه –  در صورت اجاره آپارتمان مالکین باید رونوشت اجاره نامه را به هیئت مدیره تسلیم نمایند .

و –  آپارتمان های مجتمع صرفاً مسکونی بوده و مالک و یا مستاجر آن به هیچ وجه نمی توانند آنرا محل کسب و کار با ارباب رجوع و یا بدون آن درآورند .

ز –  نحوه استفاده از رادیو و تلویزیون و سایر دستگاههایی از این قبیل باید طوری باشد که باعث ناراحتی و سلب آسایش همسایه ها نگردد .

ح –  در صورتیکه مالکین غیبت غیر متعارف داشته باشند باید کلید آپارتمان خود را به مدیر مجتمع یا با اطلاع ایشان به شخص مورد اعتماد خود بسپارند تا در صورت احتیاج ، ورود به آپارتمان امکان پذیر باشد . در صورت غیبت مالک و یا عدم دسترسی به شخص فوق مدیر مجتمع در صورت ضرورت می تواند با حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت عدم دسترسی ، با حضور یکی از همسایگان برای رفع خطر و جلوگیری از سرایت آن به سایر قسمت ها وارد آپارتمان شود و کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ منافع مالک آپارتمان و سایرین به عمل آورد .

ط –  هر مالک در مقابل سایر مالکین مسئول خسارتهایی است که احتمالاً از ملک او منشاء گرفته است ، به شرط آنکه خود معلول علل دیگری که خارج از ساختمان منشاء گرفته است نباشد .

ی –  از قرار دادن اشیائی که وزن آنها بیشتر از تحمل کف است در قسمتهای اختصاصی باید خودداری گردد .

ک –  برای جلوگیری از نشت آب ، شیرهای آب باید سالم نگاهداری شود و اگر تعمیراتی در آنها ضروری است ، لازم است بدون تأخیر انجام گیرد .

ف –  واگذاری یا اجاره محل اختصاصی پارک اتومبیل و انبار به افراد غیر ساکن در مجتمع ممنوع است .

سایت نقاشی سیاه قلم کلینیک درد فوق تخصص درد

 

فصل هشتم –  حقوق و وظایف مالکین قسمتهای اختصاصی نسبت به قسمتهای مشترک

ماده 51 –  ساکنین مجتمع حق استفاده از قسمتهای عمومی و عبور از راهروها و گردش در فضاهای سبز و استفاده از استخر و سالن های عمومی و امثال آن را طبق آیین نامه ای که پس از تصویب هیئت مدیره به اطلاع عموم ساکنین می رسد خواهند داشت . در هر صورت رعایت نکات زیر الزامی است :

الف –  هیچ یک از مالکین و مستأجرین نمی توانند راه ورودی به ساختمان ها ، راهروها ، پله ها ، آسانسورها و باغچه ها و جاده های عمومی را مسدود سازند و یا در آنها اشیائی قرار دهند که باعث مزاحمت دیگران گردد .

ب-  قرار دادن هر گونه شیئی از جمله کفش یا جاکفشی ، سطل زباله ، گل و گلدان ، جعبه های خالی و غیره در راهروهای عمومی و راه پله های اصلی حتی برای مدت کوتاه ممنوع است .

پ-  مالکین باید در رعایت و حفظ نظافت و بهداشت و آسایش دیگران نهایت سعی و کوشش و اشتراک مساعی را مبذول دارند . به طور کلی مالکین باید تمام خدماتی را که مربوط به ساختمان است محترم شمرده و تسهیل نمایند و حقوق یکدیگر را از هر لحاظ محترم شمارند .

ت –  هیچ نوع نوشته و علامتی نباید در نمای ساختمان نصب گردد مگر با اجازه کتبی هیئت مدیره .

ث-  رعایت شأن و احترام متقابل در بخش های مشاعی برای کلیه ساکنین اجباری است .

این اساسنامه مشتمل بر 51 ماده و16 تبصره است که به تصویب هیئت مدیره رسیده و در اولین مجمع عمومی عادی به تصویب مجمع خواهد رسید .

توصیه های مهم برای ساکنین محترم مجتمع

از آن جا که آپارتمان محل سکونت افراد است و تمام اتفاقات و مراحل مختلف زندگی اعضای خانواده در همین محل شکل می گیرد و تاثیر می پذیرد بهتر است که همه افراد برای ایجاد آرامش و آسایش بیشتر و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود با قوانین اجتماعی مربوط به آپارتمان نشینی آشنایی کامل داشته باشند و در انجام و رعایت کامل آن بکوشند.

نکاتی که در اینجا یادآور می شویم گوشه ای از قوانین اجتماعی آپارتمان نشینی است و در صورتی که مورد توجه و اجرا قرار بگیرد اغلب مشکلات و سختی های مجتمع نشینی را در خود حل می نماید و آرامش و آسایش خانه های قدیمی را به ارمغان می آورد. ساکنین مجتمع‌  موظفند بمنظور رعایت حسن همجواری، بعضی بایدها و نبایدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند. هر چند این موارد در قانون پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط آپارتمان نشین‌ها موجب می‌گردد که از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های احتمالی جلوگیری شود. بنابراین برای آگاهی بیشتر ساکنان محترم موارد زیر توصیه می‌گردد :

 1. لازم است بپذیریم که آپارتمان ملک شخصی ما نیست و به نسبت واحدهای موجود در مجتمع دارای شریک هستیم.
 2. ما تنها به میزان مالکیتی که در آن مجتمع داریم حق دخالت در امور و ارایه نظر داریم.
 3. مکان های عمومی آپارتمان مختص ما نیست و دیگران هم به همان نسبت حق استفاده دارند و هیچکس حق تصرف مکان های عمومی را بدون رضایت و اجازه کامل سایر شرکا ندارد .
 4. ایجاد سر و صدای غیر متعارف از ساعت یک تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع می‌باشد. صدای رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق می‌باید فقط در داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.
 5. انجام هرگونه اموری به خصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می‌نماید، باید با هماهنگی مدیریت ساختمان فقط در ساعت 9 تا13 و همچنین 16 تا 18 وصرفا” درروزهای غیر تعطیل انجام پذیرد، صدای مته کاری و کوبیدن میخ به دیوار جهت نصب وسایل تزیینی و…نیز شامل همین موضوع میباشد .
 6. هیچ یک از مالکین مجاز نیستند در فضای  تراس (بالکن) اختصاصی خود به نحوی اقدام به نصب تجهیزات و وسایل ، یا آویزان کردن البسه نمایند که از بیرون قابل رویت و موجب تغییر در نما و اختلال در زیبایی بصری ساختمان گردد .
 7. تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می‌شود به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
 8. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان‌ها و بخش‌های اختصاصی مانند ، ‌بایستی با تایید مدیریت ساختمان در حد معقول انجام شود.
 9. ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله‌های فاضلاب، سر رفتن آب سینک وسایر موارد مشابه می‌باشد.
 10. سایبان، نرده حفاظ، بند (برای آویزان نمودن لباس) که از بیرون ساختمان قابل رویت باشند، کولر و وسایل دیگر نباید در بالکن‌ها نصب یا آویزان گردند .
 11. نصب هر گونه آنتن قابل رویت بر روی نما یا در بالکن ساختمان ممنوع  می‌باشد .
 12. ایجاد هر گونه صدای ناهنجار مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف‌ ساختمان، صدای توپ بازی و دویدن بچه‌ها و صداهای ناموزون و نا متعارف در طول شبانه روز ممنوع است .
 13. شایسته است از مصرف بی رویه آب وسایر حامل های انرژی ،خارج از حد معمول خودداری شود. در غیر این صورت نصب کنتور مجزا برای هر واحد که نمای مطلوبی ندارداجتناب ناپذیر است .
 14. استفاده همزمان از اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی و دیگر وسایل الکتریکی  پر مصرف موجب داغ شدن سیم‌ها گردیده وخطر آتش سوزی را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده این وسایل به طور همزمان باید خودداری گردد .
 15. سد معبر سایر ساکنان ممنوع است. همچنین نمی‌توان مانع استفاده از قسمت‌های مشترک توسط سایر ساکنین شد .
 16. گذاشتن کفش یا وسیله های شخصی مانند گلدان ،پادری ، تابلو و غیره در راهروی آپارتمان و محل گذر سایر همسایه ها ،بیرون از پنجره در پاگردهای عمومی، جلوی درب ورودی آپارتمان ودرمحوطه پارکینگ ممنوع است .
 17. از قوانین آپارتمان که به تصویب ساکنین و مسئولین رسیده است پیروی کنید .
 18. شارژ و هزینه های ماهیانه خود را به موقع پرداخت کنید .
 19. نظافت آپارتمان را رعایت کنید .
 20. نگهداری سگ، کبوتر، قناری و بطور کلی حیوانات اهلی و…در قسمت‌های مشترک  ممنوع است.
 21. مواد آتش زا نباید در داخل آپارتمان نگهداری شوند بلکه با اجازه و اطلاع مدیریت می‌باید در انبار مخصوص قرار گیرند .
 22. انبار آپارتمان مختص وسایل شخصی ساکنین است. استفاده تجاری و اجاره آن به دیگران ممنوع می‌باشد .
 23. هر گونه دستکاری تجهیزات مشترک بدون  اطلاع وهماهنگی با مدیریت ساختمان ممنوع می‌باشد .
 24. باز و بسته کردن درب ورودی محوطه یا ساختمان توسط آیفون می‌باید به وسیله افراد بالغ، پس ازشناسایی انجام پذیرد، گاهی دیده می‌شود بچه‌ها دکمه آیفون را حتی پس از ورود، دوباره فشار می‌دهند و در نتیجه درب باز می‌ماند .
 25. اولیا محترم ،مسئول حرکات و رفتار فرزندان خود بوده و در قبال هر گونه عمل خلاف و یا غیر متعارف باید جوابگو باشند .
 26. به همسایگان امر و نهی نکنید آن ها هم به اندازه شما از آن آپارتمان سهم دارند. اگر هم سهمشان کم تر باشد بازهم حق امر و نهی به آن ها را ندارید .
 27. زباله های خود را در کیسه های در بسته ومحکم قرار دهید وفقط راس ساعت 20 پشت در داحد خود بگذارید .
 28. واحدهایی که ریموت کنترل درب پارکینگ را ندارند در اسرع وقت نسبت به تهیه آن اقدام کنند.بوق زدن پشت درب مذکور موجب ناراحتی همسایگان میشود .
 29. استفاده از آسانسور برای حمل بار وکالاهای سنگین وحجیم ممنوع است .
 30. استفاده از روف گاردن تابع شرایط تصویبی آتی می باشد .
 31. هرگونه سفارش کالا وخرید وتهیه وسایل ولوازم از طریق پیک، همچنین مراجعه نیروهای تاسیساتی وخدماتی توسط انتظامات ثبت وکنترل میشود .
 32. مراسم آیینی، جشنها و سوگواریها می‌بایست با هماهنگی مدیریت و در داخل آپارتمان و با حداقل سر و صدا انجام گیردو از نصب بلندگو و… خودداری و مراسم فقط بین ساعت 16 تا حداکثر 22 انجام پذیرد .
 33. میهمانیهای متعارف و در حد معمول (به طوری که موجب آزار دیگر ساکنین نشود) حداکثر تا ساعت 24 مجاز می‌باشد. بدرقه و خداحافظی بهتراست در داخل آپارتمان و نه در راه پله واماکن عمومی انجام شود .
 34. میتوان از میهمان‌ها نیز درخواست نمود در حین عبور ازراه پله و محل‌های مشترک رعایت آرامش دیگران را نموده و از دویدن بچه‌ها و ایجاد سر و صدا ممانعت به عمل آورند .
 35. استفاده از وسایل گازی و نفتی برای افراد زیر 12 سال ، و بالای 70 سال و معلولین جسمی و ذهنی که به صورت انفرادی زندگی می‌کنند یا در اکثر ساعات شبانه روز تنها هستند، ممنوع می‌باشد .
 36. در صورت تایید هیئت مدیره، بازی کردن بچه‌ها در قسمت‌های مشترک فقط در ساعات تعیین شده و در محل‌های مقرر مجاز می‌باشد.
 37. هر گونه پخت و پز در قسمت‌های مشترک ممنوع می‌باشد .
 38. شایسته است از کثیف کردن فضای عمومی خودداری نموده و در حفظ تمیزی آن کوشا باشیم.
 39. اتومبیل، موتور سیکلت یا دوچرخه ساکنین می‌باید فقط در محل‌های از پیش تعیین شده پارک گردند.
 40. ورود هر گونه وسیله نقلیه میهمان، شستشو، تعمیر و تعویض روغن وسایط نقلیه در داخل مجتمع ممنوع است.
 41. رعایت شئون در بخش‌های مشترک الزامی است و حضور آقایان با پیژامه و زیر پیراهن در خارج از بخش اختصاصی ممنوع می‌باشد.
 42. آیفون های تصویری را پس از استفاده ،از حیث قرارگرفتن صحیح در جای مربوطه و قطع تماس کنترل کنید.
 43. هرگونه اجاره وفروش واحد ها به اطلاع دفتر مدیریت رسیده تا اقدامات بعدی بعمل آید.

ارائه پیشنهادات وانتقادات ونیز همکاری صمیمانه با کادر مجتمع موجب ایجاد آرامش،آسایش ،ایمنی وامنیت در ساختمان خواهد بود.

شرح وظایف هیئت مدیره مجتمع

 1. اجرای مصوبات مجامع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مملکتی .
 2. برنامه ریزی مدیریت حفظ و نگهداری ساختمان ها – تاسیسات –  متعلقات و منظمات مربوطه .
 3. تهیه بودجه سال آینده و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
 4. نظارت بر اعمال خزانه دار .
 5. انتخاب ، استخدام ،عزل ونصب مدیر و قبول استعفای وی.
 6. طرح هر گونه دعوی در مراجع صلاحیت دار ، اعم از قضائی و اداری و دفاع از هر گونه دعوی علیه مجتمع با داشتن اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر .
 7. انتخاب و استخدام پرسنل مورد نیاز با هماهنگی مدیر مجتمع و تعیین شرح وظایف و حقوق و مزایای آنان با توجه به قوانین جاری .
 8. تعیین و تصویب میزان تنخواه گردان جهت تأمین هزینه های ضروری .
 9. هیئت مدیره مجاز به ارائه ی خدمات زیر می باشد:

خدمات جمع آوری زباله، تحویل بسته های پستی ، کنترل ورود و خروج افراد متفرقه ، خیر مقدم گویی به مهمانان ساکنین و راهنمایی آنها و در صورت نیاز ساکنین انتقال لوازم از اتومبیل شخصی به واحد ، تحویل گرفتن بسته های سفارشی از پیک ، درخواست اتومبیل ، اختصاص کارگران نظافتچی در داخل واحد ها به در خواست ساکنین و هرگونه خدمات دیگری که موجب رفاه ساکنین میگردد می باشد

شرح وظایف مدیر اجرایی مجتمع

 1. اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و گزارش آن به هیئت مدیره
 2. نظارت بر حسن انجام کارپیمانکاران، شرکت های طرف قرارداد با مجتمع،کارکنان انتظامات وخدماتی و… طبق مفاد قراردادهای منعقده بمنظور حصول اطمینان ازوضعیت وایده آل .
 3. پیشنهاد بکار گماری، عزل و نصب کارکنان به هیئت مدیره.
 4. نظارت دقیق وبازدید مستمر از تاسیسات ،اماکن،تجهیزات، مشاعات و بلوکها بمنظورحصول اطمینان از عدم وجود مشکلات ،معایب ونواقص وبروز وضعیت غیرعادی  وغیرمطلوب ونیز رفع عیوب احتمالی وهمچنین نظارت جامع بر وضعیت نظافت وامنیت مجتمع.
 5. تشریک مساعی باهیئت مدیره بویژه با خزانه دار در راستای تنظیم گزارش های مالی مجتمع همچنین برآورد هزینه کل سالیانه مجتمع بمنظور شفاف سازی و طرح و تصویب در هیئت مدیره و مجمع عمومی.
 6. اقدام به موقع و مؤثر جهت تأمین نیازهای عمرانی وتاسیساتی اعم از مصرفی وغیر مصرفی بمنظور حفظ،تعمیر ونگهداری دستگاهها ،تجهیزات ،تاسیسات و …
 7. مراجعه به ادارات مختلف در صورت نیاز و پیگیری امور مرتبط باوضعیت مجتمع بعنوان نماینده قانونی مجتمع نزد مراجع قضائی ، انتظامی ، شهرداری و دارائی و بامجوز هیئت مدیره در صورت نیاز انتخاب وکیل نسبت به طرح دعوی و یا جوابگوئی به دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق مجتمع.
 8. محاسبه، مطالبه و وصول به موقع شارژ ماهیانه.
 9. اقدام شایسته در خصوص پرداخت بموقع قبوض مصرفی آب ،برق ،گازوسایر تعهدات مالی مجتمع.
 10. تهیه گزارش ماهیانه در مورد اقدامات انجام شده ، ارائه لیست هزینه های مربوطه به انضمام فاکتور معتبر وسایر اسناد شفاف ونیز مشکلات موجود و ارائه ی راه حلهای عملی در پایان هر ماه به بازرس،هیئت مدیره وامور مالی مجتمع ودقت درحسن اجرای امور.
 11. تهیه اطلاعات مورد نیاز ساکنین ونیز تسهیل امکان مراجعه به دفاتر و پرونده های مربوط .
 12. تنظیم وارسال اظهار نامه به ساکنین بد حساب وپیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطلوب.
 13. اجرای دستور قطع انشعاب ساکنین مجتمع طبق ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی هیئت مدیره.
 14. تنظیم و تایید وضعیت حضورو غیاب کارکنان ،میزان کارکرد وصورتحساب حقوق ومزایای متعلقه و ارائه آن به هیئت مدیره ومدیر مالی مجتمع در پایان هر ماه.
 15. شرکت در جلسات هیئت مدیره در صورت دعوت شدن و اظهار نظر مشورتی به اعضاء بدون حق رأی .

تبصره1: در صورتیکه مدیر اجرایی خارج از وظایف و اختیارات خود و مصوبات هیئت مدیره برای مجتمع تعهد ایجاد نماید ، تعهد وی شخصی محسوب میگردد و مجتمع هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

تبصره2: مدیر اجرایی موظف است با سپردن تعهد کتبی وضمانتهای لازم به تشخیص هیئت مدیره به بازرس مجتمع ،مشغول بکار شود.

تبصره3: هر گاه مدیر مجتمع امری را که انجام آن ضرورت دارد اما خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود تشخیص دهد مراتب را در اولین جلسه به هیئت مدیره و در صورت نیاز فوری به رییس هیئت مدیره گزارش می نماید .

شرح وظایف انتظامات

 1. حفاظت از اموال عمومی مجتمع و مردم
 2. کنترل ورود خروج افراد و نظارت بر تردد خودروها  ووسایط نقلیه ضمن در اختیارداشتن مشخصات کلیه وسایط مذکورو شماره تماس وشماره واحد ساکنین خودروها.
 3. جلوگیری از ورود کلیه افراد مشکوک و اراذل و اوباش و در صورت ضرورت تماس با پلس 110
 4. جلوگیری از خروج کودکان کمتر از 7 سال از مجتمع
 5. جلوگیری از ورود اتومبیل های فاقد آرم وخودروهایی که با صدای بلند موزیک وارد محوطه میشوند.
 6. ایجاد نظم عمومی در محوطه با رعایت احترام ساکنین.
 7. در صورت تماس نماینده بلوک ، برخورد با ساکنینی که ایجاد مزاحمت مینماید.
 8. جلوگیری از شستشوی اتومبیل ها در محوطه.
 9. بازدید دوره ای وکنترل وضعیت لامپ های پارکینگ ها و محوطه و لابی بلوک ها و شیرهای آب مجتمع در ساعات مقرر ضمن گماشتن نفر جایگزین.
 10. در صورت ایجاد سروصدای غیرعادی در محیط مجتمع با متخلفان برخورد و افراد را پراکنده نمایند.
 11. نظارت ومحافظت از خودروهای ساکنین.
 12. نگهداری از کلیه کلیدهای پشت بام ها و محفظه های آب وبرق وگاز و هماهنگی بمنظور همراهی با متقاضیان تردد به پشت بام ضمن درج ساعت ورود وخروج به محل مذکوردر دفتر مخصوص.
 13. رصد نمودن کلیه فعالیت ها وترددها از طریق دوربین های امنیتی.
 14. کنترل وثبت زمان ورود ،خروج ،محل مراجعه ومشخصات پیک های موتوری وعوامل تاسیساتی وخدماتی به درون مجتمع.
 15. بازدید مستمر بر ضلع جنوبی مجتمع ونظارت بر نرده های حیاط و دیوار شرقی.
 16. آمادگی لازم برای اعلان شرایط خاص و اضطراری به مدیر مجتمع و سایر مبادی ذیربط.
 17. نظارت بر نحوه اسباب کشی ها بمنظور جلوگیری از اشکالات احتمالی وخسارات وارده به ساختمان و آسانسورها وکنترل و ثبت ورود و خروج اثاثیه ساکنین .
 18. پاسخگویی به تماسهای تلفنی و آیفونها و پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسب به ساکنان.
 19. انجام سایر امور محوله برابر ابلاغ مدیر اجرایی مجتمع و مصوبات هیئت مدیره.

 

شرح وظایف سرایدار و کارکنان خدماتی

 1. بازدید از پشت بام و کنترل کولرها از نظر ریزش آب و نظافت خر پشته و پشت بام ها به طور هفتگی و عند الزوم کمتر از آن
 2. کنترل و نظافت اطاقک آسانسور به طور ماهانه
 3. نظافت پارکینگ به طور یک روز در میان و شستشوی آن به صورت هفته ای یک بار
 4. نظافت دستشویی و سالن اجتماعات و شستشوی شیشه های آن بطور هفتگی و در صورت لزوم
 5. نظافت و تمیز نمودن شیشه های راه پله و درب ورودی به طور هفتگی
 6. نظافت سطح حیاط و شستشوی آن در صورت لزوم
 7. سر آوری و چیدن چمن ها بر اساس نیاز
 8. نظافت درب های ورودی پارکینگ
 9. نظافت موتورخانه بر حسب لزوم
 10. نظافت درب های انباری واحدها بر حسب لزوم
 11. کنترل سیستم های روشنایی، تاسیساتی و … مجتمع و اطلاع به هیات مدیره
 12. نظافت راه پله ها و روی درب های ساختمان مجتمع مشرف به راه پله ها و اطاقک آسانسور
 13. نظافت درب ورودی مجتمع و جلوی درب
 14. آبیاری باغچه ها
 15. کنترل و بازدید مستمر موتورخانه و آسانسور
 16. آب پاشی جلو درب های ورودی و پارکینگ به جهت جلوگیری از گرد وخاک
 17. نظافت سطح باغچه های داخل و خارج مجتمع
 18. جمع آوری زباله های آپارتمانها و مجتمع به صورت روزانه
 19. انجام سایر امور محوله ، برابر ابلاغ مدیر اجرایی مجتمع و مصوبات هیئت مدیره .

 

منشور اخلاقی کادر مدیریت برج جهانشهر

 • مدیران مجتمع علایق و سلایق شخصی خود را به اجبار به سایرین تحمیل نخواهندکرد.
 • مدیران خود را موظف میدانند میزان مبلغ شارژ ماهیانه را در جلسه ای عمومی در حضور کلیه شرکا به گونه ای تعیین کنند که به ساکنین مجتمع اجحاف نشود.
 • مدیران مجتمع خود رامکلف میدانند مشکلات و نواقص آپارتمان را پیگیری کرده و در جهت رفع آن تلاش کنند.
 • مدیران مجتمع هرگز به گونه ای رفتار نخواهندکرد که سایر همسایگان احساس کنند آن ها خود را برتر و ارجح تر می دانند.
 • مدیران مجتمع متعهدند صورتحساب وریز دریافت ها،هزینه ها ومخارج ساختمان را بصورت شفاف ودر کمال صداقت به اطلاع عموم ساکنان برسانند.
 • مدیران مجتمع مکلف و متعهدند در همه حال وجود خدای متعال و صرفه وصلاح مجتمع وهمه ساکنان را در نظر بگیرند.
 • مدیران مجتمع متعهد به صداقت در کلام وثلابت در انجام وظایف محوله اند.
 • هیئت مدیره مجتمع مفتخر است بابت خدمت رسانی به اهالی مجتمع مبلغی دریافت ننمایند.

منشور اخلاقی ساکنین مجتمع مسکونی

برج جهانشهر مجموعه ای است متفاوت که همه ساکنین آن در راستای  فراهم آوردن  فضایی همراه با آرامش و نشاط ، محیطی زیبا و جذاب وآسایشی توام با امنیت ، با تلاش و همتی مضاعف برآن باورند که :

1-قوانین و مقررات بلوک بمنظور تامین رفاه ، آرامش،سلامت وآسایش  تمامی ساکنین وضع گردیده  و برای ما قابل احترام و لازم الاجرا است .

2- ضمن التزام به رعایت حقوق همسایگی و حسن همجواری ،همواره  رفتار ، گفتار ومنش ایرانیان سرافراز را در برخورد در خور شان با همسایگان سرلوحه امور خود قرار میدهیم.

3- همواره از تجسس، تفحص وکنکاش در امور شخصی و خصوصی افراد و همسایگان دوری میگزینیم .

4- رعایت زیبایی ظاهری، نظافت، بهداشت و تمیزی مشاعات مجتمع ونیز نگهداری از تجهیزات موجود، از اهمیت ویژه ای نزد همه ما برخوردار میباشد.

5- مصرف درست و بهینه از انرژیهای گاز، آب و برق را رعایت وبه فرزندانمان نیز خواهیم آموخت.

6-  تاسیسات، تجهیزات، اماکن و بخشهای مشاع و مختلف مجتمع سرمایه تک تک ماست، پس در حفظ و نگهداری از آن فروگذار نخواهیم کرد.

7- ضمن احترام متقابل، همکاری صمیمانه وهماهنگی تنگاتنگ با کادر مدیریت مجتمع، با پرداخت بموقع شارژ ماهیانه و تامین هزینه های جاری مجتمع ایشان را در ارائه خدمات مطلوب یاری میکنیم .

درخواست بازدید

برج جهانشهر

درباره جهانشهر

برج جهانشهر یک برج لوکس و مدرن در قلب شهر کرج

آدرس:

کرج، جهانشهر، میدان گلها

تلفن:

تماس با ما

واحد فروش

Sale Expert

درخواست تماس

تمامی حق و حقوق برای برج جهانشهر محفوظ است.