خرید زمین برج جهانشهر

خرید زمین به صورت سند دست اول می باشد