محوطه و حیاط

محوطه و حیاط بزرگ، با فضای سبز آرامش بخش