خرید زمین به صورت سند دست اول می باشد

نظر بگذارید